Lisithele ilizwi.
Lisithele nokuwa kwesithunzi kanye nokutjhinga kwelanga.
Lisithele lathula kwezami nakwezakho iindlebe.
Lisithele salitlhoga kowe Kangala umrhatjho.
Lisithe nobuntu namahlaya ebekasiqabula ngawo.
Isithunzi sakhe satlhogeka kwanoBhalarhane.
Isithunzi sakhe saphephetheka kumabona kude.
Isihleko sakhe sentatha kusa sahlulukelwa linengi kwelakwaNdebele.
Amahlaya wakhe asikholise isizungu njengombanyana asihlobokile nje.
Iphimbo lakhe ebelizwakala ehlelweni lakhe nomlaleli elaziwa ngokuthi “phaphama sengiphapheme” liyihlahlile yakhe indlela.
Ngumavula ibadi kuvaliwe.
Umangena lapha besithi akungenwa khona.
Ngikhuluma ngekutana eyazinikela ukusebenzela umphakathi.
Ibizo lakhe silitlole kwezethu iinhliziyo.
Asingabazi litho kilokhu asabele khona.
Sesizakuhlangana kwelizako.