Nginalo lulwimi lwami
Lulwimi lengalimuya ebeleni la-make wami
Lelulwimi make wami bekangihlabelela ngalo kute ngitumeke
Lelulwimi lelingihlanganise nebakitsi
Luphimbo lwami lwaviwa kulelilwimi lwami

Lulwimi lwami lingihlanganise nabokhokho bami
Ngalelulwimi lwami ngichumana nemdali
Linginika emandla ekubukana nemhlaba
Lulwimi lwami linginika lwati ngemvelaphi yami

Ngiyatigcabha ngelulwimi lwami
Lingenta ngikhululeke, ngikhulume luvo lwami
Ngiphumelela timbi letinyenti ngalelulwimi lwami
Siswati lulwimi lwami – ligugu lami