Tintsaba, ticoje, imifula nelwandle.
Akukho lokunye lesingakusho ngawe,
tsemba lami, ncaba yam’, konke kuvele ngawe.
Etimpini temphilo, wena ulichawe,
ngabe bayephi lababitwa ngawe?

UNguye loNguye, Jehova ligama lakh’.
Tilwimi tonke tiyabuvuma bukhosi bakh’
Umbuso usemahlombe akh’,
Nkhosi yekuthula, Meluleki lomangalisako.
Tsine sitinhlavu temehlo akh’.

Ncaba yami yekuphephela.
Ligama lakh’ lingumbhoshongo lonemandla,
uyamangalisa nemisebenti yakho isimanga.
Emadvolo ayaguca kulelakh’ ligama
Lona lodvwa lingemandl’ ami.

Tinkanyeti emafini,lilanga etulu,
Emafu emkhatsini,nenyanga emini
Kumemela bukhulu nebukhosi bakho.
Ungu-Ngikhona libito lakho!
loNgcwele waphakadze, linhle lakh’