O a phadima wa ipona?
O yo monanana o hloka mabadi,
O bjalo ka Mphatlalatšane o a nkgahla .

O se dumelele thaka e sese e go wetša madibeng a bo kwena ka nkgo le kgoo,
Mogofe ke Sathane wa mosela wa ntšhuthu,
O tlogetše kgarebe tše sehlana e le batswadi pele ga nako,
Ge e le lehono gona ba tletše naga ga ba tsebe le morago,
Sa bona ke go leboga phelo le go bogela thaka e sese e ja kudumela ya phatla tša bona .

Ba phela ka go itshola ba ikhomotša ka la bogologolo la gore se nkganago se nthola morwalo,
Ga go boroko, ba phela ka go kobakobetša ,
Ba tshela mawa, senyakwa e le sealafa phogwana.

Ruri ke ya go botša nna ngwana Thulare,
Ga go dulege tlhenkge,
Seo setulo se bjalo ka legala la kgonye ya mohwelere kgolo la thaba tša Leolo.

Itlhokomele kgarebe kgaa!
Koma yeo ga e ješe di welago ke a go botša.