Mma ke mosadi yo boleta
Ke mosadi wa kwelobohloko
Mosadi wa leratorato
Wa matsogo a borutho
Lerato la gagwe le ikgethile
Le borutho
Le aga setšhaba

Mma ke mofepi wa setšhaba
Ke moloti wa ditšhiwana
Ke mohomotši ebile ke mofepi
Lerato la gagwe le godišitše bohle
Mma ke moeletši wa bohle
Ke mpho ya gauta
Bohle re phela ka lebaka la gagwe
Halala Bomma Halala!