Lenkondlo ngiyibhale ngeSiswati
Ngibhalela wena Mswati
Njengoba unguMswati
Ngibhale lenkondlo ngeSiswati

Lenkondlo ngiyibhale ngeSiswati
Ngibhalela wena sitsandvwa sami
Ngibhalela wena phumalanga sikotse wami
Ngoba nginetifiso ngawe
Yebo nangembala lenkondlo ngiyibhale ngeSiswati

Ngitsi nangilele njalo ngiphuphe ngawe
Ngiphuphe ngawe phupholwami
Uliphupho lwami leminyaka
Batsi likhiwa lelihle, ngekhatsi ligcwele tiboti
Kepha wena dali, umuhle ngaphandle nangekhatsi

Yehheni!
Lenkondlo ngiyibhale ngeSiswati
Ngiyibhalela wena lobuhle wami
ngibhalela wena sincandzamatse sami
Kuyoyonkhe imicabango yami
Kuzula wena mbali yami.

Mbali yami lengabuni
Kutotonkhe tikhatsi teminyaka
Wena uhlale uchakaze njalo
Busika nelohlobo,uhlale uchakaza.

Hhayi bi!
Lenkondlo ngiyibhale ngeSiswati
Solo ngibabata wena simadzadza sami
Solo ngibabata wena simomondiya sami
Angeke ngikufanise nelutfo lwemhlaba
Angeke ngikwetsembise lutfo lwemhlaba
Ngoba kuyaphela.

Ngikwetsembisa litsandvo lwami
Ngikupha inhlitiyo yamiKepha ngifuna uyiphatse kahle uyinakekele
Ngoba isheshe iphuke
iyafana ncamashi nelicandza.

Hhayi bo!
Lenkondlo ngiyibhale ngeSiswati
Ngibhalela wena ngelozi yami
Lalela, ngitse ngikwetsembisa lutsandvo lwami
Ngoba kwemhlaba kuyaphela
Kepha lutsandvo lwami alupheli
Lingunaphakadze, mina nawe siyofa silahlane
Lutsandvo lwami ngeke luphele.

Lenkondlo ngiyibhale ngeSiswati
ngibhalela wena sitsandvwa sami.