Ka bona semaka tshemong yaka.
Ka ema phoo gare ga tshemo yeo.
Ka kgotsa, mahlo a se kgolwe seo.
Monna tsoko a rotoga a nteba,
Kamo fegollela saborala ntle le diko.
A bonagala a kgwathegile pelo.
A mpotsa ka wa gagwe molomo.
A re monna yo a hlagoletsego masemo,
Ga llele gore o hlagoletswe masemo,
O lliswa ke gore,
A tsebe mohuta wa mogoma gona,
Woo o somisitswego masemong a gagwe.