Ke rile lefase le boima
Ba re ke mang a rileng le rwale.
Ka re gwa rotogela, ba re o ikgethetše.
Ka re lefase ema ke fologe
Ba re ke mang a rileng o le namele.

Bophelo o ntswaletše tlabego
O ntaetša mabala’nkwe
Ke leka ka maatla efela go a pala
Monagano waka o phela o le mafaseng
O leka go bona bophelo bjalo ka ba bangwe
Efela bophelo bo re nnang ya banyana.

Ke phela ka boitsholo
Ke phela tlase ga kgatelelo
Ba rile sehlare sa muši ke go o katoga.
Efela ke a šitwa
Ke ka fago ke rego tsela bulega ke bone ntle ga lefase gore go ntshwaretšeng.