Mmalo wee! Mmalo wee!
Na re tla tšhabela kae
Na re sentše eng se segolo
Na ekaba ke bjona bofelo bja lefase?
Ye ke nako ya bothata magagešo, dulang le ipolokile.
Ke nako ya ditsikitlano tša meno lefaseng
Nako ya dikiletšo tša mekgobakano le mesepelo
Le re šwahletše leuba le legolo
Lenaba la go se hlaole motho
Lenaba la go se hlaole dinaga
O ba tlošitše tšatšing magagaborena
O ba robaditše maokelong magagaborena
O lebolela sebitšwa Khorona
Eke o ka lemoga gore ga o re fe khutšo
Bona maphelo ao o a amogilego
Ka go hloka kwelobohloko
O moeti yo sehlogo wena Khorona
Ga re sa ja di wela go tloga mola o gorogago
O iphetošitše lešita-phiri go dinagamabapi
Re duma ge o ka felela bjalo ka legong
Leo le tukago go ya go ile gore re tle re
Kgone go kodumela re epe thutse
Mang le mang a tope kotse ya bophelo.

Ka moka re lla sa masetlapelo
Twatše ye ke ngwetši ya malapa ka moka
Re kwa bohloko re hloka kalafi,
Re a imelwa magetleng
Magagaborena a feletše mabitleng
Ruri re tsenetšwe lefaseng le
Dipelo tša rena di rotha madi
O fihlile khutlong tše nne tša lefase
O ba amogile bophelo ba bangwe
O ba robaditše maokelong ba bangwe
Re re re gaugele hle wena Khorona!