Bekumnandi sisahlezi sonke emhlabeni
Ubungumama onezingcebiso empilweni
Ubungumzali ohloniphekile emphakathini
Indeed, ubungu sisi onothando ezinganeni.

Kepha konke lokho sekushabalele
Okwamanzi athelwe enhlabathini

Kambe nathi ngelinye lamalanga siyolandela
Endleleni ozoyihamba sokulandela
Endleleni ozoyihamba sizokuthandazela.
Imindeni nezihlobo zizokukhalela

Izinhliziyo zethu ziyakhala azipholi
Izinyembezi ziyehla emehlweni azipheli
Inkumbulo iyasibulala ayidluli
Kwenzekile izolo akumnandi
Umdali usekuthathile kulomhlaba
Ezinhliziyweni zethu kuyahlaba

Izinyembezi emehlweni zaloyomzali owakuzala
Ubuhlungu enhliziyweni yaloyomzali owakukhulisa
Ubunzima baloyomama owakuthwala

Sengisho inkumbulo yezingane ozishiyile
Ezweni ukukhula kwalezozingane zingenamama.
Umsebenzi omuhle uwenzile
Ugqatso ulufezile
Uwile umthomkhulu kwadumizwe.

Lala ngokuphumula Mama!
Salani senimkhulula uMdali umbizile
Kwabaningi umkhethile
Okwalomhlaba ukufezile

Mkhululeni ahambe aye ekhaya
Isiyobonana kwelizayo
Sulani izinyembezi zingane zakhe
Mama wakhe
Zingane zakubo nani zihlobo
UNkulunkulu uphile
UMdali uthathile
INkosi iyobuya.