Ndiyaguqa phambi kwenu
Ndigqithis’amazw’ombulelo inene nindomelezile
Maz’enethole ngondingcikiva
Amazwi wenu adobelelayo andokhel’indlela eya empumelelweni
Izonyeliso ndizijike yazizincomo

Bekunzima kodwa ubukho benu bundenze ndalufez’ugqatso ebelingunqantsa
Andikafiki ndichu ndixel’uSabelo engcambaza
Andinisoli nganto kwaye andinibeki tyala
Kaloku imot’ehambayo ikhonkothwa zizinja emileyo lilifa lochanyelwa.