Ingaba kuyohlala kunjena?
Ukuze nditye kumele ndikhongozele emlungwini?
Ukuze ndibe nendawo yokuhlala kumele ndicenge ibhulu?
Ndisebenzele umlungu?

Nine to five jobs,
Andisaziboni nentsana zam,
Ndohluleka uthanda isithandwa sam,
Ndidinwe ndiyinja.
Bathi “ijob yi-job sbali,”
I need to do whatever it takes to put food on the table, ukuze impilo yam ibe stable

If it’s not school money, it’s rent money, transport money or food money everything needs money.

Ingaba kuyohlala kunjena?
Ukuze nditye kumele ndicenge umlungu?
Ndisebenzele umlungu?

Kwakungenje mandulo,
Kwakungenje emzini ontsundu,
Oobawo babene ntsimi nemfuyo enintsi,
Oonozala benemizi emikhulu nomhlaba wokulima,
Sasingabulawa yindlala, zazingekho neentandane.

Kwakungenje mandulo
Kwakungenje emzini ontsundu.