Vityo! Vityooo! Ikhwelo lityala
Ugaga yintak’eyaziwayo nehlonitshwayo
Le ntak’ingqoqwan’isifuba sibomvu
Iyacakath’ithand’izifulana
Phantsi kobuqhol’ ungayibamb’uyitsibele
Nguloliw’ogudl’amaythambeka
Ndithetha ngoGag’intaka yemikhosi

Amadod’ayikhonzil’ayikholosile
Yakhal’ayaxhelek’anxunguphale
Isikhalo sayo sisandulela sengozi
Kufunek’aqhosh’imisil’alungis’ukuhlala
Ame ngxi! Okwe hashe lisiv’umoy’omdaka
Axhob’afohlel’utshaba lusemyango
Alindel’ukudilika kodonga
Ndithetha ngegqirh’elimhlophe lamhla mnene

Waqhawuk’ujing’abantwana bedlala
Ubuthathaka bezakhiwo buyahenxa
Ladilik’udonga lase Lagos
Aphel’amahlath’okuzimela
Lagxiza laphalal’igazi yangu mntyangampo
Yayindyikityh’intlekel’ihlile
Kwaf’imvaba ngemvaba zezizwe ngezizwe
Ndithetha ngeLagos’itempile kabawo
Ndithi kwakhal’uGaga loo mini

Yanxakam’iNigeria konakele
Ayiyodwanga yintlanganisela
Neziny’izizwe zidandathekile
Ingab’umdal’uyasiqalekisa kusini
Kwaf’abantwana behambele
Yhini na! abantwana base Afrika
Bafa bengayolelanga noyolela
Ndithetha ngenyembezi negaz’elaphalala eLagos

Ndiyalumnkisa kubantwana base Mzantsi
Mabafinyez’unyawo bangachaphazeleki
Imihlaba yabo mabayiqaphele
Mabangantsi’imida ngent’engenana ngxaki
Uthixo mny’umthandazo mnye nezulu linye
Sanuphambuka niwele imilambo
Khangela nants’intlekele phezu kwenu
Lagos ndiyakuzonda ndiyakuqalekisa
Kwabantliziyo zithambileyo ndithi ngxe!
Thuthuzelekani akuhlanga lungehlanga
Vovololo! vovololo! yosele!!!