Ewe kwasekwa kwaqingqwa
Ngoku kugqityiwe.

Khanikhe nindiph’iindlebe ndizokwenz amatshe ndixel’itshivela.
Ndithi kakade kwagqitywa kwasekusekweni kwam ndingekalibon’eli phakade

Aatyityimb’amazulu yasin’indalo
Zabhomboloz’izithunywa zendl’engcwele
Wahlokom’umhlaba
Yavel’intyatyambo phakathi kwamahlath’ashinyeneyo
Yathozama lento madoda
yaxel’igush’ukulunga

Nditheth int’eyabhomboloza kwasesizalweni
Isithi sibind’uyaphilisa Bugwala ndini uzandifak’engxakini
Themba awudanisi Buyatha ndini uzowashiy’amaphuph’am edunduluza.

Leyo ngunoyana wam endimcula mhla nezolo
Eyam iminqweno andinakuyiphos’emanzin imke nomsinga
Kuba kakade kwaasekwa kwaqingqwa ngoku kugqityiwe

SomBawo ndiph’ingqondo yokuqiqa kwanokuqonda
Ukuze ndiliqabel’iqhina
SomBawo ndiph’amandl’okupitiliza
Lufezek’olu gqatso
Andinokuwashiy’amaphuph’am edunduluza
Enguzimele geqe qelele phaya.
Ewe kaloku kwagqitywa.