Ndiboleken’iindlebe mzi kaNtu
Latshon’ilanga kuyagqwakazwa
Latshon’ilang’imiz’iyakhamisa
Emin’amanz’ayachitheka
Emin’iimbiza ziyatsha
Iingcinga zikwaBulawayo
Nooqelezana bayangenelela

Umculo walaph’uyachukumisa
Uvusa nolel’emandlalweni
Nemivum’iyangenelel’izeke mzekweni
Le ndaw’iphangalel’akho nokhala
Zintlaba zahlukene zeendawo ngeendawo
Yimihlamb’eyalanayo ngeelwim’ezithethwayo
Emnyam’emhlophe bagquba kwisizib’esinye

Le ndawo likhaya lobhelu lomsele
Nabashishina ngeziyobisi balapha
Iziganeko zalapho zihlasimlis’umzimba
Abasetyhini ngoonozakuzaku kwanamaxhoba
Iziganeko zodlwengulo ziyanda
Iziganeko zokufa ziyanda
Izembe ligawula komdala nomncinci

Kuyingxubevange ngathi kuseludweni
Wonk’umnt’ume ngeenyawo
Kwiindawo zohlala kuphangalele
Sisiphithiphith’awuva nengoma
Uninzi luqhub’amatakane
Bazintyintye ngobhelu lomsele
Ngu qharha-qharha! iziselo ziyawa
Osehlulakele ngumthwalo kohleliyo
Zitsh’ungevan’akhomnt’unqandayo

Emisebenzini kuyakhalwa yilendawo
Ezikolweni liculo linye
Ezibhedlela liculo linye
Iijele zizele yiyo
Izingcwab’azipheli yiyo
Vovololo vovololo yosele!