Kutsini kuwe uma uhlukumeta umtfwana na?
Utsini nembeza wakho uma udlengula luswane layitolo?
Nobe limemeta, likhala kabuhlungu lidzilite tinyembeti?
Buphi buntfu bakho nawulahla umtfwana lophume kuwe?
Kutsini kuwe vele?

Kutsini kuwe nawutfula lomunye muntfu akhala
Akhala ngendlala,
Akhala ngenhlupheko,
Akhala ngebuhlungu benhlupheko?
Kutsini kuwe ngaphakatsi na? Nembeza wakho ubindzeleni
Utfuleleni ubona bubi benteka ebusweni bakho?
Kutsini kuwe na?

Kutsini kuwe nawutsatsa lomunye umphefumulo lofana newakakho
Kuutsini kuwe nawugebenga labanye bantfu?
Kutsini kuwe nawulahla kudla?
Nembeza utsini nawuyekela sikolwa?
Sekute nekutisola na?
Sekute neluvelo na?
Kutsini kuwe na?

Sukuma wente lokutsite ngalokubonako
Ngaphandle kwe –mali ungenta lokutsite
Kutawusitani kutfula kwakho na?
Kutsini kuwe na?