Wawumka ngorhatya ubuye ngenja ixukuxa!
Wawulala nawo, uwatshintsha-tshintsha!
Zazal’iintsana zabantu, zatsho ngeThotho lamantshontsho!
Wawaphika wema ngeenzwane, zathontelana izishwabulo,
Wabaleka nesali wayotshona apho kungenje!

Nalapho ufike wenza kanje!
Wazidudl’izithandwa zabambana ngobhongwane!
Wayiqhawula imitshato iintsapho zaziintsalu!
Wakrexeza nabafazi babantu ulala nabo ngoRhatya!
Bakuzalela abantwana wabalahla kwelinomhlwa!
Kunjenjenje nguwe Tata!

Izenzo zakho zihlob’ebusweni bam Tata!
Ubuhule bakho bungumqobo endleleni yam Tata!
Andikhange ndibungcamle ubuncwane bencasa yobanoTata!
Andikhange ndizifumane iziyalo zakho Tata!
Andikhange ndilufumane uthando lwakho Tata!
Awukhange undigushe phantsi kophiko lwakho Tata!
Kwimifula yamathunzi okufa ndizityhafulele ndikhangela inkanyezi!
NjengeNkedama ndiziphandele, njengeqaba bendiyintlekisa, njengesilanjana bendisizelwa!
Kunjenjenje nguwe Tata!

Ndiphuma kubunjubaqa ngenxa yakho Tata!
Andiqeqeshekanga ngenxa yakho Tata!
Andizixabisanga ngenxa yakho Tata!
Ndaweni yondishiya nobulumko undishiye nobuhule Tata!
Empilweni yam ubesisiqalekiso Tata!
Kunjenjenje nguwe Tata!

Kwakumnandi xeshikweni usenz’ungakhathali!
Kwakumnandi mhla udlala ngeentliziyo zalomantombi!
Kwakumnandi nibaselana ngemfitshi-mfitshi!
Kodwa naningayazi iziqhamo zayo ziyincasa yeKhala Tata!
Kunjenjenje nguwe Tata!
Kunjenjenje nguweTata!

Namhla ndisokola imfundo ngenxa yakho Tata!
Wawusisityebi uphangela kumaqondo aphezulu Tata!
Kodwa mna nzala yakho ndiyimpula kalujaca Tata!
Ndihla ndisenyuka kweziOfisi ndiphanda ikamva Tata!
Ndimelwa yinkwenkwe yeBhulu umhla nezolo ndibila phantsi kwayo Tata!
Indithuke iziqweqwede izithuko Tata!

Indithuke ziphele izithuko vele yonyanye Tata!
Kodwa ndenzeni emhlabeni ndimncinci ndingaka Tata!
Oontanga bam bathweswe izidanga Tata!
Bandidlula ngeminyobo yeeMoto Tata!
Ndibe ndixwaye amaquza ndivela empangelweni Tata!
Ow! Ilishwa liyakwazi kowalo Tata!
Kodwa…
Kunjenjenje kungenxayakho Tata!

[previous