Kukh’ingqel’ apha phandle
ndidinga is’thandwa
umntu ondenza shushu
into endivithiza nge nto
imini nobusuku
ndiphoseke eNtshona
kude pha ndize ndiyotshona
apho kufikwa khona ngomthandazo

nditsho ntoni na,
ulwazi, imfundo, isduko sasekhaya.