Ndibiziwe ndasabela
Yini mawethu nafa kanje?
Ndikhona ndize neyeza
Ndingu mthi wempilo
Ndiligqirha lakho Afrika
Ndilixhwele kwimilwelwe
Ndingu momelezi kwabo
Bamadolo nzima
Ndingu mbambazeli
Ndingu monyuli eludakeni
Ndilukhanyiso kwiimfama
Ndingumendo ohele-hele