Siquququ ndini somfana
Vila ndini lexhego
Ntw’esolok’isekhusini
Wena ntondin’eshiy’abant’esizini
Ntombi ndin’entl’engenamkhethe

Othe wangowakho soz’aphind’one
Othe wakubona soz’aphind’abone
Kant’othe wakujong’umcim’igama
Ngob’ungumhlob’ongenalusini
Umhlob’ongenalusizi
Umhlob’ongenanceba
Utshaba loluntu

Akumcimbini
Akuthekwini
Akundleleni
Wen’ukhona
Noongantweni bagrogrisa ngawe
Ngoba wen’uliJon’elingaphathi mkhonw’eKati

Uthabath’ushiy’abantu
Bezibuza bekutheni kanti
Yini n’ukungcola kangak’eluntwini?
Wenziwa ntoni ngubani?
Sewud’usihlalis’esizini
Ngob’uhleli nj’usemiphefumlweni yethu
Ukholosil’ungxamel’usehluth’ubomi bethu

Ew’ungumhlob’omkhulu
kuMdal’andali
ngoba ngexesha londuluk’uthumela wena
Kufa wen’ulisela
ngob’awusihlebeli nax’uzosivakashela
umnt’usuk’aphathwe bubuthongo
kanti wena sewufikile
kuba kaloku wena
ububuthong’obungunaphakade.