Uyinkunkqela yechathaza ethatha ingabhungisanga.
Indlavini esimilo sitenxileyo engeva kukhuzwa.
Ndiyayonyanya intliziyo yakho kuba inyhuku-nyhuku,
Ayinamvakalelo okokude iginye neemveku zingenasono.
Uthini ngabazali abashiya usizi lweenkedama,
Zixhaphazeka, zingenamthetheleli ngembangela yakho!?

KUFA! Ndiyakonyanya!

Indalo iyamemeza ngencwina nguwe.
Isizwe siyagxwala mbombe zone, kuyingxokolo nje.
Uhlanga luvukelana nohlanga ngenxa yakho.
Iintsapho ziintshaba zihlaba imihlolo ekhaya;
Ziqulunqelana amayelekenqe okunqunqelana egoqweni,
Kanti uBuntu bakho buyini na lento ungenalusini?
Isazela sakho sayaphi na, lento ungenamvandedwa?

Owu kodwa! KUFA ndiyakonyanya!