Lafa laphela elika Mthaniya sibhekil’
Kufa ndini kawudeli ukukhalis’ imindeni
Kufa ungukufa ngoba wangen’ ngeson’
Ungumbulal’ ungumjabhisi
Ungumaqeda injabulo kungene usiz’

Ngithe ngiphum’ ngebheke ezans’
Ngabona isiphihli sengoz’
Ngabalek’ nganyuka ngabona owesifazan’
Elele phansi ebulawe yisoka lakhe.
Kufa kanti lelilukuluku lakho alipheli yini?

Alele amaqhawe ngenxa yakho,
Aguqil’ amaqhawe ezwe lethu ngenx’ yakh’
Noma ungabagwiny kodwa bayibekil’
Induku ebandl’
Bashiye amaloba ezinyawo ezinhliziyweni zethu.

Lasholongana laphela elika Phindangene.
Kufa uyatanasa, uyagcagc’ emzini yobaba mkhul’
Uvule idili kuyabuswa ukudla yizidul’ zabasal’
Umemile abangani bakho ozifo zonke
Awunqobi kufa ngoba nawe uyakubhubha.

Uyakusha emalangibini omlilo
Omkhulu ongenamkhawulo
Uyakugwiliz’ olwandl’ olugcwele oshaka
Uyakuduka ehlathini elimnyama bhuq’
Awumnqobi kufa ngoba nawe uyakufa.