Webafwethu kubuhlung’ inhliziyo
Angazi ngisamukele kanjan’ isimo esifana nalesi
Ngazi ngiyosikhohlwa kunjani lesi simo

Kubuhlung’ inhliziyo yami
Sengicabanga nokudel’ impilo yami
Ngimnikil’ uthando kodw’ alwamanelisa
Ngayidlal’ indima yokub’ indoda eqoth’ akangeneliseka
Okush’ ukuthi ukubong’ akanakho

Kubuhlung’ akwamukeleki neze
Sibanik’ uthando basinik’ indumalo
Basihlukumeza kuthiw’ indoda ayikhal’ ikhalela ngaphakathi
Kodw’ inhliziyo yon’ ikhala ezimathonsi
Ikhal’ ayithuli ingenamthulisi

Bafowethu kubuhlungu ngaphakathi
Kuvutha kungamalangab’ omlilo
Akupholiseki nez’ angazi kuyophola nini
Nhliziyo yami phola