Kubuhlungu kubi emhlabeni
Tiyanyanyisa tentfo letentiwa bantfu bemhlaba
Kumatima kubona lusizi malanga onkhe
Bunandzi nenjabulo sekwaba indlala empilweni

Bantfu sebagucuka tilwane tasendle
Ingati seyaba ngemanti kulabanye
Impela kubi kubuhlungu emhlabeni
Cha, kubuhlungu kubi

Lutsandvo nenjabulo seyintfo yakadzeni
Kuhleka sekwaba njenge micabango lezulako
Bantfu badla bomnakabo ngenca yemali
Uyafa ufele imfundvo yakho
Uyahamba ushiye bunhle bemhlaba
Impela kubi emhlabeni
Impela kubuhlungu kuphila enyameni