Umnengi uwedwa wena onganakulinganiswa.
Ngiza ngesibindi nokukholwa kuwe ngehloso yokobanyana uzakungiphendula kikho koke okungirarejileko.
Ipilo yami iyarhunyela satjhwaratjhwara.
Ithemba lami liyalingwa mimoya emimbi.
Abanye babantwana bakho bakwadukisayo.

Ihliziyo yami ngiyivulele wena Baba.
Ithando lakho kimi ngisalithokozela.
Ukukhothamela wena kuyangibusisa.
Zisese ziningi izinto engisathokoza ngazo ngawe.
Ngikholelwa bonyana nguwe wedwa onomusa.
Ihlahle njalo yami indlela ngikghone ukukudumisa.

Iinmbuzo mnengi ngezinto ezenzakalako ephasini.
Nange ngingabuzi wena ngizabuza bani .
Phendula mina baba ngisakujamele.
Ukuzisola ngeenhlungu ezitlhurha nehlobo lingakafiki angeze ngakwenza.
Ngoba wena wawukhona usekhona begodu ungithembisile bonyana usazabakhona kuze kube naphakade.

Yakho ikariso ingidunduzela ngemihla.
Ngalindlela owenza izinto ngakhona akekho ongakhona bonyana akulemuke.
Wena azakhe ugqcine ngokuthumela uJesu ephasinapha ngitjho nanje usabathumela abakhethiweko bakho.
Nginethemba bonyana usazabathumela kuleli nakuleliya kodwana ngeeenhloso ezahlukenehlukeneko.