Yaqothwa imbokodo nesisekelo
Yimpi yakamabonw’ abulawe le
Kona kalephi mazulu?
Yaqothw’imbokod’abantu abana zwelo
Engakhal’i fela embelekwen
Zintloko zamakhaya nitshonephi
Unembeza?

Iqothwelani imbokod’ nesisekelo?
Sacweba isiziba mazulu kube konakala
Isengelwan’ inkomo nethole?
Yimpi yakwa mabona abulawe lena
Yaqothwa imbokodo
Yaqothwa nesisekelo sayo

Zintloko zamakhaya
Nisenga inkomo nethole
Bunilahlekel’ubuntu
Ukhamba aluyifuzanga imbiza
UTat’uMadiba akusiyona inkululeko alwela yona le

Ubuntu buniphelele
Engakhal’ifela embelekweni
Mbokodo yami entle asingayibethi indiva
Atshabalala amaphupho ethu ngezwe
Atshabalaliswa ngalaba babulali
Abagcwele izwe
Akuzona itloko zamakhaya ezi enganazwelo
Enganabuntu