Siyabuzana ngawe
Sitshwenyekile ngawe
Umuzi wakho sewuphenduka irubi
Kodwana wena usadla amabele

Sesiside isikhathi wangitjhiya
Abentwana bakho bangihlalele ngemibuzo
Mihle namalanga ngiyalila
Ngilila ngombana ngingazi bonyana
Ngiphendule ngithini
Sengiyasolelwa bonyana ngaba
Nesandla ekunyamalaleni kwakho

Abakwaziko bathi wadliwa lidorobha
Abomakhelwana bangikhomba eKapa
Abanye bangikhomba ngaphetjheya
Ngiyakukhumbula thambo lami

Ngizamile ukuragela phambili ngepilo
Kodwana ihliziyo nommoya wami azivumi
Ngebanga lokobana sisengakahlukani

Sisengakahlukani sinawe
Angikalibali ngawe
Usahlezi epilweni yami
Ziveze ubuye kimi

Ngikulindile wakwami
Namtjhana kuyini leyo engakwenza yona
Ngilibalela wakwami
Namtjhana kuyini leyo owangenza yona
Nami ngiyakulibalela
Ngisazokwamukela namtjhana sewakhubazeka
Okuhle nje nawubuyileko kwakho

Abantwana bakhihla esikhulu ngawe
Ikhaya selaphendula irubhi
Khumbula ekhaya
Buya ekhaya