Bo fihlile bolwetši
Bo fihlile ka patla le jase
Bo re notleletše ka dintlong
Bo itirile nkgwete
Ba maphelo ba lwantšha twatši ye
Ba šoma ka mešego fela go fenya yona Covid19
Na wena o dira bjang o sa latele melao
O reng o phatlalatša Khorona
Hlapa matsogo o dule ka gae
Ipoloke gobane re sa go rata
Morena boloka setšhaba sa rena
Ruri o sehlogo wena Khorona towe!