Ekhaya thina saseneme,
Kwakukuhle kudelile,
Thina sasidla imbuya ngothi,
Empeleni nje sasikhomba ngophakathi.
Sasidlala sigijima emagcekeni akomkhulu,
Nezisu zethu ezimapakazana ezigcwele ezithe mpu.

Phela sasihlale sisuthi,
Kanti asibuzanga elangeni.
Wafika uSathane oyikholona.
Washaya wavithiza kithi,
Wafa waphela umuzi kababa.

Lwafika ukhozi oluyikholona
Lwamuthi hlwi umama.
Ngithe ngisamzilele ngingalindele lutho,
Lwaphinde lwamuthi hlwi ubaba.
Ngakhala ngathwala izandla ekhanda,
Ngakhala ngaze ngaba nesilokozane.

Ngahayiza ngithi kholona
Uzongizwela kodwa cha.
Awumnqobi kholona ngoba nawe uyakubisha,
Uyakubisha ushone njengenduku obhukwini.
Obhukwini olugcwele amanqe
Lapho uyobisha khona ubitoze.

Usibulale wasiqeda isizwe sakithi.
Empeleni wena uyalibhubhisa elikaMthaniya.
Uhlasela impofu,
Uphinde uhlasele isicebi.

Abantu ubabhuqabhuqa
Ungashaywa ngunembeza.
Kodwa angeke sahlulwa nguwe
Ngoba nakhu odokotela bazama
Ikhambi lokukushabalalisa.
Kholona ndini nawe uyakubhubha!