Ndikuva ebunzulwini bentliziyo
Yam. Inyembezi zigxigxiza ziva
Uvuyo lwam. Bantwana bako wethu
Zenindikhumbule. Kuba Ingcambu
Zivukile. Igazi liyala likhalazela
Elakowayo. Ndithi kuni zenindikhumbhule.
Mphefumlo wam awulahlekanga,
uxinezele kwanobomi.

Khaya lam lini na; eliphethi
Ngcinga ezingazulahlwa ndawo
Angubani na. Ndizothi
Ndokunyathela ndive ukuthula
Noxolo lomoya wam. Kuthi
Ngxindilili, kuthi ngxendelele,
Kube sekuvakala ingxolwana
Engene ngozithoba zintyiloza
Ezindlebeni nase phefumlweni wam.

Khaya lam. Andinakulilahla.
Ndingahamba kodwa ndakubuya.
Bantakwethu Nindikhumbule.
Khaya lam! Khaya lam! Ndive
Ndingena undamkele kuba
ndingowenu nam.