Wangihlula mntaka zimu
Ungihlulela ababelethi bakho
Ngangizembela ngawe kodwana
Ngangingazi bona uzangiphendukela
Njengebhubezi naliphendukela umuntu

Ithando aliboni kodwana
Mumuntu obonako
Kodwana ukuzilinga akuzivezi
Bathi isihlahla
sokuthumba isokana yintombi

Ngakhohliswa lilimu lakho
Ngakhohliswa bubuhle bakho
Ngakhohliswa lizinyo lakho langemhlathini
Kunye nesekelo lakho lesikhatjhana

Wathi mhlana ungitjhiyako
Ngabona kwanga sengiyintandani
Wathi mhlana ungitjhiyako
Ngabona kwanga selingitjhingele
Wathi mhlana ungitjhiyako
Ngabona kwanga umhlaba sewungibethile

Bathi ukungazi kufana nokungaboni
Ngiyavuma ngasuthiswa lithando
Kodwana kwakungakafaneli
bona ngikuthembe

Ngangazi bona asikadalelwana
Kodwana ngakanekani yokwenziwa
Ngangazi bona angisingedwa kuwe
Kodwana nganginganaso isiqiniseko
Koke lokho ngangikwenziswa lithando
Egade nginalo ngawe

Ngabetha irhobhe bengabeka phasi
Ngakulandelela bekabeka phasi
Ngebanga lokungazikhathaleli
Ngebanga lokungazibeki phambili

Bathi ukufa ayisi kukwetjelwa
Nokho abazongithanda basesekhona
Nokho wena wangivula amehlo
Wangenza bona
nesikhathini esizako ngizitjheje,
Ngizitjheje nakabanye abasezako kimi
Ukuze ngingasatjhayisa emaphethelweni

Khamba juba bayokuthola phambili
Ongaphezulu uzakubona
Mina sengalulama ehlizweni