Nalahla ubuntu kunye namasiko
Navala amehlo namuhla iinkomo azikho
Senifana nenkukhu enqunywe amaphiko
Imilomo yomile, ikati lilele eziko
Khalani zome.

Nazizonda naze nazitshintsha nebala
Naya etywaleni nishiye abantwana bekhala
Nina enikhupha isiNgesi ngamakhala
Kodwa olwebele niluphosa ethala
Khalani zome.

Kutheni nifuna umtshato
Kodwa nilwenza umdlalo uthando?
Nina eningenandaba nowenu umlando
Iimpilo zenu zigcwele ububi nenzondo
Khalani zome.

Nabiza abantu ngeziwula namaqaba
Kodwa angcono amaqaba kulomhlaba
Kunezifundiswa ezingamasela anemikhaba
Ma-Afrika okuzayo ndiyakoyika!
Khalani zome.