Kego tlogele bjang gobane wa ratwa?
Madi a ka a kwana le wena,
O fetotse bophelo baka,
O ntseri ka nkgong ya kgakanego,
Ke sa tsebe pele le morago.
Wa mpitsa ka letsogo e gakanegile.
Wa nkoba ka letsogo wa mpitsa.
Nnete go bile bjalo,
Ke motho wa maikarabelo lehono,
Tlhompho ke bogobe bjaka baka mehla,
Ke sika le bona gohle gohle,
Le setshaba se ka nhlatsela.