Pelo ya me e loigile,
E loilwe ke kgarebe ya mabono,
Kgarebe ya pheta-ka-pejane,
Ga a motlapa,ga a nne ka dinala.

Ke motshodi wa tswina ya botshelo,
Tswina ya go hupiwa ke banna bagolo,
Ke segatlhamelamasisi mailagokgotlwa,
Ke setsaga se segolo maphuthagotlhe.

Bontle jwa gagwe bo rara banna diteme,
Motho a itlantle loleme a bo a rothe ditete,
Ditshika tsa pelo tsona tsa keleketla merwalela,
Pelo ya kgarakgatshega jaaka phefo ya borwa.

Ke kgagapa ya malemela-gotlhe,
Kwenekwene e dinala di dintle,
Ga ese sebodu,ga a dule ka dinala,
Ga ese sethepa,ga a motlapa.