Kgolego a kego hlomise pelo?
A o bule lebati ke tswe?
Ke ikele gae ntle le tsholo.

Gape ke mengwaga ngwaga,
Ke dutsi hlenkge ke kamo.
Nkweleng bohloko ka kgopelo.

Lehono ke wetswe ke maruru,
A ke sa orela letsatsi mesong.
A ke sa ingwathela bogobe.

Bophelo bo fetogile gonna,
Ke a longwa ke hloka boroko.
A e sa le nna yola wa peleng.

Kgopolo e gae kase sebaka,
Ke hlolosetsi gae ga mahlaku.
Ke itira tsebanyana ya lesogana.

Di ntshweri dimpsa tsa mmuso,
Tsona tsago tseba malomelo.
Tsa ntahlela ka moleteng wa leswiswi.

Ke notleletswe, ke a itshola bjalo.
Maoto lla diketwane fela,
Diaparo ketsa mmala wa namune.