Montshepetša bošego ke mo leboga bo sele
O le hweditše le kolakoletša le hlobaela
Ka pelo ya lerato wa le gapa
Wa le gapa wa leba nalo mafulong a matala
Wa le šupetša tsela wa swarana nalo ka kobo leswiswing

Mola nna ke be ke re le fihlile bofelong lefase
Ke bona batho bonoga
Wena wa tla ka ye nngwe taba
Wa iphetola modiši wa sokana le nna
Wa ngaišana le nna mebetlweng

Wa mpula mahlo
Wa ntemoša gore meswinini a se batho
O fihlile bohle ba nhlapile diatla
Ba nkweditše maopeng, ba mpha mekokotlo
Batho ba itara magobu ba mphetolela mebala

Na o reng o ngaile mašego?
O tama o phophola ditsela gohle
Wa tshela dinoka le meedi
O direla nna tšohle

O mang gona o tšwa kae?
Ke tletše ka tlabego ke tlabegile
Gape o fetotše bobe ka botse
Wa kobolla makobo gomme wa hlola bobotse

Ka sereto wa ema thabaneng wa re o Mirwa
Wa itheta o ithetela botona wa bina tša baBirwa
O motho mang wa go tla a sa mengwa?
Gona nna ke go leboge bjang?

Gauta le selibera o di šikinyetša hlogo
O di gana okare ba re bolaya motho
O dutše o iphetolela ka la gore ga o nyake Sathane
Bjale nna ke go leboge bjang Mirwa?

O rile go fetša go nthemiša tlou wa re nyame
Ntle le taelano wa moyafala
Wa se tlogela atleng tšaka selepe sa marematlou
Dipotšišo wa ntlogela di ela bjalo ka meetse kgopolong yaka
Gobaneng o nthušitše go lwela bjaka bokamoso?

Lehono ke motho ke na le maetlana
Ke a kganya lesedi o tletše la go makatša mašaba
Lengwalong wa re ke se lebale go khunama ka mangwele
Ba sa swere marama ba makaditšwe ke ya gago mediro

Ga bjale o kae?
Gona nna ke go leboge bjang?
Gape seyabogwe se tletše, se boa se tletše

Gona moo o lego gona
A o dire ka go loka Mmupi
Ba go bulele ditsela baBirwa ba bagolo
Ka le lengwe la matšatši re tla kopana
Ke na le tshepo gobane tša go se kopane ke dithaba