Ya ka meokgo e keleketla marameng
Mahlo a khwibitši eke ke segotlane
Ke hloka monamoledi ke tla homotšwa ke mang?
Gobane ka mehla ge ke lla o be o le kgauswi o nkhomotša
Lehono ke apogetšwe ke maru o mphuraletše o ntshwela le ka mare
Ga o sa nthata o re ke dule ga gešo le bokobo bja ka
Ga o mphe sebaka o nkgaphela kua kgole o mpona bosehlana
Ruri ke be ke go ratile ke nyaka go go dira lešaetšana la ka
O mpaletše!