Sithandwa ndahlulekile kukuthanda,
Ndithande abantu abangaz’thandiyo
Ndinike ithemba abantu abangathembi
Bakhetha ukucekisa elam ithemba, nam ndalahlekelwa lithemba,
Ndithi sithandwa, uyondithanda na?

Ndithandwe ngentliziyo eyophukileyo,
Namhlanje ndililiswa yiyo ukwephukela kum.

Kazi sithandwa uyondithanda na?
Ndiyabuza ngoba ndithandile ndingathandwanga,
Impilo yam ifane nebali apho ndithande njengomdlali osisahluleki,
Ndithi, sithandwa uyandithanda na?

Ndithande apho uthando lufe khona,
Nam ndiye ndafela khona;
Ndithande apho kungekho thando ngayo yonke intliziyo,
Ndaphukelwa yeyam.
Kaz’ba uzandithanda na?