Sigalelekile isithwakumbe sikanogumbe
Sigalelekile isithwakumbe senkanyamba
Sifikile isaqhwithi simoy’omkhulu
Sigqutha siqhumisa
Sifikile isivungu_vungu simoy’omkhulu
Ifikile inyikima wanyakazel’umhlaba…

Nanku umbulala zwe ugqib’ilizwe
Nanku ubulala zone uthatha konke
Nanku umcuthi luntu ugqib’uluntu
Ngumfimfithi kuluntu jikelele

Wancwin’umoya
Abeth’umlozi amahlathi
Yangcangcazel’ingca
Agubungel’amafu kwaded’ukukhaya
Kwavel’ubumnyama
Lwangongoz’uvalo lukhatshwa luloyiko

Kwanqab’iinduli zoncathamela
Kwanqab’iinduli zosithela
Kwanqab’iindawo zobalekela
Kwaphel’amahlathi ozimela
Laphel’ithemba lobambelela
Waphandl’umqolo
Inene iliwa libhek’umoya
Ooh! Kazi sozifihla phi na!