Kungombana ibala lami lingafani nelakho
Namkha kungenzeka ibala lami likhanya khulu kunelakho
Kungenzeka lilimi lami elingafani nelakho
Namkha kukobana ngikarwa bulili obufana nebami
Ukukholelwa ekolweni wena ongakholelwa kiyo
Ngicabanga ngendlela ongayamukeliko
Ubuthakathaka nangendlela engingiyo engakajwayeleki

Ngeyani ihloyo engaka?
Awazi bonyana sibahle singafani?
Wena ubona izungu lekosi ngemibala ehlukahlukeneko
Wena ubona ilanga likhanyisa emini
Inyezi neenkwekwezi zikhanyisa eb’suku
Ngokuhlukana kwethu singafundisana ngezinto ezinengi
Singarhelebhana ngezinto ezinengi
Wena ubona isandla siphethe ukudla sisisa ngemlonyeni
Umlomo wenze umsebenzi wawo
Ngokuhlukana kwethu singaphumelela
Alo ke ngeyani ihloyo engaka?