Sukel’ ebuncinci bam ndalinda
Ndilind’ obuy’ ezondilanda
Ehamb’ eshiy’ izithembiso
Ehamb’ eshiy’ intliziy’ izelunxunguphalo
Ehamb’ ethembis’ impilwengcono
Ndakhal’ ezegaz’ inyembezi
Ndaxol’ uvizwi lenkwenkwezi
Lisith’ uzobuyafez’ izithembiso
Ndafinyez’ umbhinqo ndathembindalo
Ndaz’ uba ithemb’ alubulali
Wathembis’ usebenzel’ usapho
Wasithembis’ ulibal’ intlupheko
Wasenza sayibon’ impumelelo
Salibon’ ikamva liqhakazile
Sawubon’ umhlab’ uvulekile
Kwahamb’ iminyak’ engabuyi
Kwahamb’ ixesh’ engabhali
Etshonel’ engaveli nangonwele
Sihleli sijong’ enkalweni
Sibambelel’ ethembeni
Zatshintsh’ izinto sakhathazeka
Salibal’ izithembisl
Sazipheka sizephula ngemibuzo
Inob’ usaphila na
Inob’ utyaphi na
Kodwa sakhumbul’ izithembiso zophezulu
Yen’ unguMdali wezulu
Ukub’ akasayi kusishiya
Wohlal’ enath’ esihlangula
Thina sibenokumzukisa