Wabhal’umfo kaMqhayi madoda
Wasichubel’ intsumantsuman’ ityala lamawele
Wayihlahl’ eyihl’ amahlongwane phezulu
Ndakumva nj’ ukhankany’ umzi kaVuyisile.
Phesheya kweNciba eThoboshana

Uqal’ aph’ umsina ndombele wetyala
Elaxak’ iinkonde neengwevu zamaNzotho
Nokhohlel’ esingeni bawa nganeno
Yajam’ imekw’ imaxongw’ ifun’ undikho
Ebuhlant’ athontelan’ amadoda
Aphefumlelan’ echubush’ ityala lamawele

Saqhekek’ isizwe samaNzotho
Zavulek’ iintanda kwavel’ itshobonqa
Elityoboze mva lithunyelwa koKhokho
Elo lisiko nesithethe kwaXhosa
Yasik’ iinimb’ imazi zayil’ iqhinga
Zawusindis’ umphefumlo ngokucwezel’ isiko

Ebhidwe ngumnkq’ okhe wanje
Ofumen’ isiko tanci
Ubuye watyhoboza mva
Akhwankqa amakhehle namakhehlekazi
Wabhidek’ uLucangwana
Yinyew’ esuka phesheya koMdosho

Waqingq’ uPhekez’ eyil’ itsili
Ubugqwang’ obaxak’ umzi kaVuyisile
Bawuchitha umzi mbambo zone
Bizan’uKhulile eNqabarha
Yindod’ enokuqiqa nengqondo yemveli
Izokuxazulul’ icalul’ ityala lamawele
Wanqash’ esitsho kany’ emhloleni

Inkulu kanye nguWele
Atshilw’ akaKhulile eqononondisa
Inkulu kaloku!
Asinkulu ngakuvelatanci
Asinkulu ngakuzuz’ isiko tanci
Inkulu kaloku!
Iyinkulu ngezenzo zayo
Iyinkulu ngentsebenzo yayo
Iyawuqokelel’ iwukhathalel’ umzi kayise.