Ityala lakhe kukunik’ intliziyo
Isono sakhe kukuthemba
uzityand’ igila wakhuph’ imbilini yakhe
uyiphalazil’ intlungu yakhe
Umenze wakholelwa kuwe
Xa umthwal’ uxibilika emagxeni
umophul’ ntliziyo.

Ityala lakhe kukuthanda
Umthembis’ ukhuseleko kodwa
usuka wamxhaphaza ube sisigculela
senduku umnkankathile umbetha
umdlwengulil’ umhlukumezile.
umshiy’ emokamomokana neentlungu
Umjelo wentlung’ umpompoz’ ubusuku nemini
Ityala kukuba libhinqa.

Umbele ukuzithemba
Umbele ulonwabo
Uyonil’ intliziyo yomntwana womntu
Ushiy’ idangatya lo mlilo wenzondo
livuth’ entliziyweni.

Xa kunamhlanje nje uligcwabevu
amadoda uwabiza izinja.
Ulonil’ ulingcolisile igama lobuti bethu
notata bethu.
Inene isizwe sifa ngomcinga omnye

Hay yoyele madoda yonyuleni
Namaciko acikoze ancama
Iimbongi zomthonyama zikrabadule
kwatsh’ amazwi
Iimbongi zosiba zikhalime zancama.
Inkonde nenkondekazi zishwabule zancama

Ityala ibe kukuba libhinqa