Itshijolo
Ngumtw’ apha
Olibhedengu ngakumbi encediswa ligqwetha ukwenza amatshijolo namalinge okumfamekiswa ngokuthi umthetho umdlel’indlala
Ibe iinjongo zona ikukuzuza ityoboko ngojika jikana nokuphonononga umthetho
Ekhangangela ityathanga elingomelelanga
Inge uyathetha emfamekisa isizwe
Uyangqunga ngqunga uzimela ngesebe lenkawu
Makathi thac’iphepha likagqirha avume nathi silahl’amathambo
Singqine okubhalwe kwelophepha
Andimthembi ncam ngakumbi encediswa ligqwetha ukwenza amatshijolo namalinge okumfamekiswa ngokuthi umthetho umdlel’indlala
Mve xa esitsho lantsini yakhe
He..he..he
Enyusa indondo zakhe ngomnwe
Yhini makhe aphose nobalinye
Noko isizwe sinayo le iphantsi kwenwele

Womva esombela ecula
“Inde indlela esiyihambayo,”
Nam ke mandidyodye
Ngelithi, “Nengalo yomthetho inde, xhego ndini!”