Ngumngxum’ onzul’ obanzi
Obhanya-bhanya ngaphakathi
Wen’ uwaziy’ umthi wenyibidyala.
Unomxhel’ unomxhino.
Khawonel’ unentliziy’ ende.

Uginy’ iinqwelo mafutha
Uginy’ ezinkul’ uginy’ ezincikane
Uginy’ eziphum’ eMpuma zisiy’ eNtshona.
Uginy’ eziphum’ eNtshona zisiy’ eMpuma
Ngumngxum’ okhuselekileyo

Wakhiwe ngobugcisa nangononophelo.
Uginy’ iinqwelo mafuth’ emini
Uginy’ iinqwelo mafuth’ ebusuku
Uthul’ uthe cwak’ ufobela konke

Ngumngxum’ ongahlalwa zimpuku nazinyoka.
Uginy’ izithuthi ngentl’ uzikhuphe ngezantsi.
Uginy’ izithuthi ngezants’ uzikhuphe ngentla
Ngumngxum’ onesidima nesithozela.
Ohlonitshwe ngabaqhubi nabakhweli.
Owahlonitshwa kwamandulo
Ngabenzi nabayili bawo