Ithemba litshivela
Ngumalala evuka
Liyayixovul’ intliziyo
Ithemba sisibhadubhadu setshiza

Liyishiy’ intliziy’ igoqoza
Iphunguza oku kukaphunguphungu
Ithemba lihilihili
Lilatyuza okwamaza elatyuziswa ngumoya omkhulu.

Gixa ugixe uzosule
Khala ukhale uthule
Nxeba phola
Ntliziyo thuthuzeleka
Ulinde ngomonde
Ithemba litshivela
Ulala likhona uvuke lingekho

Ithemba liyintonga yam, lingumsimelelo wam.
Xa ndinkenenken’ uyandithuthuzela
Ithemba ngumalusi wentliziyo