Maye, themba usibusiso
Themba nanginawe ngiyaphila.
Themba wenza ngirhuluphele ukuragela phambili.
Wena themba uhlala ukhanyisa epilweni yami njenge kwekwezi.
Wena themba wenza ngibenamandla wokwenza izinto.

Bengingaba yini ngaphandle kwakho na?
Ukukudla kwami kwekuseni, emini nantambama.
Uyikakaramba yepilo yami.

Ngizibona ngivula umnyango ebebathi ngeze wavuleka.
Ngitjhaphulula ifindo elibhalele abanengi.
Ngikhamba lapho bathe ngeze kwakhanjwa.

Maye, themba wenza imikariso yomraro.
Kwamambala uyaphilisa.
Ngawe akunakufa.
Themba umuhle uyakhazimula.