Ngumakad’ eshukuxw’ exovulwa
Ethwatshuz’ egqojoz’ ezizweni
Intlanga zonke zililisela ngalo
Lilungil’ ithemba nto nj’ ukudanisa
Ongekabi nalo ngumka nja

Baninzi bebesiwa nganeno
Bagcin’ ithemba lokubuya bavuke
Kakad’ ithemb’ el’ alilahlwa
Libaqhubile labatyhobozis’ abaninzi
Lithundez’ ubhityo ngaphakathi
Lihesh’ukufa lizis’ ukuphila

Ithemba lingusaziwayo
Kwabamhlophe nabaNtsundu
Ithemba ngunyawo zinodaka
Kudala ligximf’ emigxobhozweni
Labonyul’ abaninz’ enyuleni

Ithemba litshayinta ezintolongweni
Ithemba ligcuma ezibhedlela
Bonke libanik’ amandl’ empilo
Ithemba lokubuya babon’ ilanga
Ithemba linyuk’ iinduli nentaba

Lehlis’ amaxethuka nemifudlana
Ithemba longez’ amandl’ emandleni
Ithemb’ alibulali liyaphilisa
Ithemba eli lelokugcinwa
Limfiliba lilincikan’ ithemba alilahlwa