Ngilizwile ithando lakho.
Ungitjengisile ipatho yakho.
ungiphile ithuba epilweni yakho.
Wangiboleka ihliziyo yakho.
Ngakukholwa, ngakuthemba s’thandwa.
Wangenza bonyana ngithembe umuntu wengubo.

Kwakulibanga elikude neduze.
Kumzukwana lithela.
Kwazwakala fatha…fatha…!!!
Ngibhodwe lirhuluphelo lethando.
Ngilitjhejile lami lizikghantjha ngawe.
Kwakungasikukoma kwethando.

Kwakuhlunguphaza ubuhlungu bukaSohlungulu.
Kumzukwana ngiyibikela u-S’gebengu no-John
Ngitjho ngilikghodlhelelela.
Ngangizele ngethando nethabo kuwe.

Umtlhodlho wethando lami.
Usilulu sepilo yami.
Usithebe esileka ithemba lami.
Ulirhabha elizele ukuthokoza kwami.
Uyidzila erhabisa lami ithando.
Uliluju elimnanjana lesabelo sami.
Umabele athelisa ithando lami.
Uyiphephethu evikela ithando lethu.

Ngangirhapha ngingarhaphi.
Kumzukwana ngingena indlela yakoSodiye.
Bekungasiyingurumela nginethiwe.
Ngikhuthazwa mvumo odlalwa barhatjhi emrhatjhweni.
Namajuba akhamba ngamabili.

Lakho lahluma ladzimelela.
Lakho ngalibhudula labhuduleka.
Ngase ngibamba igagadlhela.
Ntombi yemzini walinghada langhadeka.
Ulikghuphule lazala imvelo.
Iinmpande zalo zarhatjheka ngakweyami ihliziyo.