Ngane yami nom’ ungangibuka unginyanye
Okusalayo ngangingenjena ngenziw’ uthando
Ukube ngangingenal’ uthando ngab’ angibanga njena
Ngabe namuhla ngifana nawowonk’ umuntu

Mntanami lesi sithomb’ osigqolozela imihla namalanga sisho lukhulu
Singifikisela ngezinyembezi njalo
Um’ ungezwa ngas’ ungakhala

Mntanami ngezikhathi zami nganginjena
Ngasha ngihlenga wena
Ngifun’ ukuthi noma ngifa ngif’ ulazi iqiniso
Ngifun’ ukufa naw’ ukhululekile

Mntanami njengoba nginjena ngenziw’ uyihlo
Waphuza weqiwa wakushiya nesibani sivutha
Ngezwa ngabantu bethi waphel’ umuzi
Ngangingafun’ ukufelwa nguwe
Ngangingeke ngizixolele nhlobo
Ngakheth’ ukufela wena mntanami

Ngane yami nom’ imuphi umzali wayengek’ angayisindisi ingane yakhe
Namuhla ngizw’ injabulo uma ngizondw’ umuntu engamhlenga
Kodwa ngiyaz’ uNkulunkulu uyangithanda
Kubangan’ uyangifihla uthi ngiyisilwane
Ubuy’ uthi ngashona
Sewangingcwaba ngisadl’ anhlamvana

Thula thul’ ungakhali
Sula lezonyembezi zakho
Leso sithombe siyisikhumbuzo sami
Kwakuyimi ngisewuzime wasendaweni
Ngangiziqwaqwada zonk’ izintombi ngobuhle
Mntanami yaz’ ukuthi alukh’ uthando oludlul’ olukamama
Ubuqhawe bami ngabubona ngawe
Uthando lwami ngalubona ngawe
Mntanami ngiyakuxolela ngezenzo zakho